Stanovy Volejbalového klubu Roudnice nad Labem, z.s.

28.11.2015 08:00

Stanovy

Volejbalového klubu Roudnice nad Labem, z.s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek Volejbalový klub Roudnice nad Labem, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Má sídlo Nad Skalami 1833, Roudnice nad Labem, 413 01

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů. Jeho základním posláním je organizovaní sportovní činnosti související s volejbalem a beachvolejbalem.

Čl. 3 Základní účely spolku

a)       vytvářet pro sportovní činnost spolku materiální a tréninkové podmínky,

b)       popularizovat volejbal a beachvolejbal  a vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)       vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,

d)       budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e)       hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (Českým volejbalovým svazem, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

f)        napomáhat rozvoji veřejného a sportovního života v Roudnici nad Labem.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a)          účast družstev v soutěžích Českého volejbalového svazu

b)          organizování turnajů ve volejbale a beachvolejbale,

c)          pravidelné tréninky družstev registrovaných i neregistrovaných v soutěžích Českého volejbalového svazu.

Čl.  5 Členství ve spolku

Seznam zakládajících členů spolku je uveden v závěrečných ustanoveních těchto Stanov.

 Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Člen spolku má právo zejména:

·         účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

·         posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

·         předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy,
  • hájit zájmy spolku,
  • napomáhat rozvoji spolku,
  • hradit příspěvky

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím a vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. Vyloučení člena musí odsouhlasit členská schůze spolku.

Čl. 7 Orgány spolku

1.       Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)       schválila případné změny stanov,

b)       zvolila na pětileté funkční období nejméně sedmičlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c)       schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)       určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)       stanovila výši členských příspěvků,

f)        schválila rozpočet spolku na příští období,

g)       zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)       rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

i)         vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

2.       Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

3.       Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4.       Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5.       Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci Rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.

6.       Funkční období Rady spolku je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

7.       V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

8.       Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

Čl. 8 Hospodaření spolku

1.       Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2.       S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

 Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1.       Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.       Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 27.11.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Pronájem kurtů

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Nejbližší akce

17.12.2016 11:31
VOLEJBALOVÝ KLUB ROUDNICE NAD LABEM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ NOVOROČNÍ TURNAJ! KDY? V sobotu 7. ledna 2017 KDE? Hala BK Real, sportovní areál Pod lipou V KOLIK? Prezence od 9.15, zahájení v 10.00 KDO? Ženy, muži, veteráni 40+ ZA KOLIK? Startovné 800Kč / družstvo Turnajový den...

Aktuality z Roudnice a okolí

14.04.2016 11:50
Zveme všechny přátele turistiky v sobotu 30. dubna 2016 na 37. ročník Jarního putování okolím...
14.04.2016 11:18
V rámci celostátní akce Ukliďme Česko pořádají Vladimír a Dana Skořepovi úklid 16. dubna...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Volejbalový klub Roudnice nad Labem Volejbalový klub
413 01 Roudnice nad Labem
+420775109162 info@volejbalroudnice.eu