Návrh k diskuzi - STANOVY SPOLKU Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s.

20.04.2016 10:48
STANOVY SPOLKU
Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s.
I.
Základní ustanovení
Název spolku je „Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s.“ (dále jen spolek). Jedná se o samosprávný svazek, který je součástí ČUS a sdružuje TJ/SK a jejich sportovní svazy.
Zkrácený název spolku je „OS ČUS Litoměřice“
Sídlo spolku je Osvobození 191/17, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Spolku bylo přiřazeno IČ 00435651
II.
Účel, poslání, cíle a hlavní činnost spolku
1) Účelem spolku je:
a) podpora činnosti sdružených subjektů,
b) prosazování a ochrana zájmů a práv sdružených subjektů,
c) spolupráce s orgány státu, orgány samosprávy měst a obcí, Českou unií sportu a dále vyhledávání podpory a pomoci směřující k realizaci svých cílů,
d) spolupráce se státními i nestátními vědeckými a výzkumnými institucemi
e) spolupráce s ostatními subjekty (zdravotní pojišťovny, pojišťovací ústavy a jiné)
f) sdružování a obhospodařování prostředků určených na činnost sdružených subjektů a zajišťování jejich rozdělení sdruženým subjektům,
g) správa vlastního a svěřeného majetku,
h) rozdělování státních prostředků dle určených kriterií,
i) vytváření ekonomických podmínek pro uskutečnění svého poslání a to i vlastní hospodářskou činností.
2) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
III.
Členství a organizační struktura spolku
1) Členem spolku mohou být sportovní svazy, tělovýchovné jednoty (TJ) a sportovní kluby (SK), které mají sídlo na území okresu Litoměřice.
2
2) O přijetí svazu nebo TJ/SK rozhoduje výkonný výbor spolku (dále jen VV) na základě přihlášky doplněné kopií stanov, dokladem o přidělení IČ, kontaktními údaji na statutárního zástupce a případně další údaje vyžádané si VV spolku.
3) Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením ze spolku,
b) vyloučením pro neplnění základních povinností,
c) zánikem členského subjektu
Vystoupit za spolku může subjekt kdykoliv na základě písemného sdělení svého oprávněného zástupce. O vyloučení subjektu ze spolku rozhoduje VV.
4) Spolek není právně vázán za případné důsledky špatného hospodaření nebo jinou protiprávní činnost sdružených subjektů.
IV.
Členská práva
a) účastnit se jednání VH, volit a být volen má právo zástupce sdruženého subjektu,
b) být informován o činnosti spolku,
c) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku zánikem členského subjektu,
d) účastnit se akcí, školení a seminářů pořádaných spolkem,
e) za stanovených podmínek využívat služeb spolku,
f) ukončit kdykoliv své členství.
V.
Členské povinnosti
a) předkládat dle pokynů členské a finanční výkazy,
b) předkládat vyúčtování poskytnutých dotací,
c) předkládat výkaz hospodaření za uplynulé období,
d) předkládat případné další dokumenty a doklady, které budou potřeba k prosazení zájmu svých členů, popř. které budou vyžadovány nadřízeným orgánem ČUS,
e) hradit členské příspěvky,
f) účastnit se VH spolku,
g) v případě vystoupení, zániku nebo vyloučení sdruženého subjektu, je povinnost statutárního zástupce sdruženého subjektu uzavřít či likvidovat všechny svoje závazky vůči spolku nejpozději do 30 dnů od data, kdy došlo vystoupení, zániku či vyloučení sdruženého subjektu. V případě nesplnění této povinnosti může VV spolku vymáhat vzniklé pohledávky soudní cestou.
VI.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
3
c) předseda nebo jím pověřený člen VV jako orgán statutární.
VII.
Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem je valná hromada (dále jen VH) složená ze zástupců všech sdružených subjektů. Každý sdružený subjekt má 1 hlas rozhodující. VH se obvykle koná 1x za 2 roky a svolává ji VV spolku. VH se svolává zveřejněním pozvánky na webu spolku případně je zaslána subjektů elektronicky nejméně 15 dní před konáním VH. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání VH.
2) Mimořádnou VH svolává VV, pokud o to požádá nejméně 2/3 sdružených subjektů a to vždy do 60 dnů. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
3) Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) volba předsedy a členů VV,
b) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
c) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
d) volba a odvolání členů výkonného výboru,
e) schválení výsledku hospodaření,
f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,
g) určení hlavních směrů činnosti spolku,
h) schvalování jednacího a volebního řádu VH
4) VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je VH usnášeníschopná v počtu přítomných.
VIII.
Volby a hlasování
a) volbu a odvolání členů VV provádí zásadně VH,
b) volba se provádí tajným nebo veřejným hlasování dle rozhodnutí VH,
c) všechna usnesení VH se přijímají nadpoloviční většinou přítomných delegátů,
d) zasedání VH se členové VV zúčastňují s hlasem poradním. Právo hlasovat mají tehdy, pokud jsou delegováni za sdružený subjekt.
IX.
Výkonný výbor spolku
a) VV je výkonným orgánem spolku, který provádí rozhodnutí VH a zajišťuje funkci spolku,
b) počet členů VV je 5 včetně jeho předsedy,
c) funkční období VV spolku je čtyřleté,
4
d) VV je oprávněn rozhodovat o všech věcech týkajících se spolku, pokud o nich nerozhoduje orgán ČUS či si rozhodnutí nevyhradí VH spolku. VV je schopen se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů,
e) VV určuje složení aparátu spolku a může též zřizovat poradní orgány a komise.
X.
Předseda spolku
a) předseda spolku je statutárním orgánem spolku,
b) jedná jménem spolku samostatně
c) podepisuje se jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis,
d) funkční období předsedy spolku je čtyřleté
e) pokud předseda nemůže svou funkci vykonávat, pověří zastupováním člena VV spolku.
XI.
Majetek a hospodaření
1) Majetek spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2) Zdroje příjmů jsou:
a) státní příspěvek, vlastní příjmy ČUS, vlastní obchodní činnost, účelové prostředky a jiné,
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
c) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,
d) úroky,
e) příspěvky a poplatky od členských organizací,
f) dotace o orgánu samosprávy,
g) dary od fyzických a právnický osob,
h) ostatní příjmy.
XII.
Závěrečná ustanovení
1) Členství TJ/SK a svazů vzniklé podle dosavadního znění stanov spolku zůstává bez dalšího zachováno. Tyto sdružené subjekty jsou nadále členy spolku.
2) VH zmocňuje VV provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může VV odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
3) Tyto změny stanov nabývají platnosti schválením VH spolku a účinnosti zápisu do spolkového rejstříku.
Podpis statutárního orgánu: …………………………………

Pronájem kurtů

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Nejbližší akce

17.12.2016 11:31
VOLEJBALOVÝ KLUB ROUDNICE NAD LABEM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ NOVOROČNÍ TURNAJ! KDY? V sobotu 7. ledna 2017 KDE? Hala BK Real, sportovní areál Pod lipou V KOLIK? Prezence od 9.15, zahájení v 10.00 KDO? Ženy, muži, veteráni 40+ ZA KOLIK? Startovné 800Kč / družstvo Turnajový den...

Aktuality z Roudnice a okolí

14.04.2016 11:50
Zveme všechny přátele turistiky v sobotu 30. dubna 2016 na 37. ročník Jarního putování okolím...
14.04.2016 11:18
V rámci celostátní akce Ukliďme Česko pořádají Vladimír a Dana Skořepovi úklid 16. dubna...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Volejbalový klub Roudnice nad Labem Volejbalový klub
413 01 Roudnice nad Labem
+420775109162 info@volejbalroudnice.eu